KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla klientów

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO - celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest szkoła językowa Hello Daddy English Club . 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z koniecznością: a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. b) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego c) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Szkoły Językowej Hello Daddy English Club , przez okres 1 roku od zakończenia umowy

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia między innymi dostawcy usług księgowych i prawnych.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora wynikający z celu przetwarzania danych, do czasu wygaśnięcia Państwa uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących norm.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się z biurem pod tel. 507 341 817, lub wysyłać e-mail na adres kontakt@hellodaddy.pl.

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować w szczególności odmową zawarcia i realizacji umowy (zamówienia).

Zapisy i informacje: 507 341 817, kontakt@hellodaddy.pl